@article{jing2017neural,
    title={Neural Style Transfer: A Review},
    author={Jing, Yongcheng and Yang, Yezhou and Feng, Zunlei and Ye, Jingwen and Yu, Yizhou and Song, Mingli},
    journal={arXiv preprint arXiv:1705.04058},
    year={2017}
}